Privacybeleid

Doel van het Privacybeleid

Met inachtneming van richtlijn 95/46/EG en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp, 1 september 2001) inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten omtrent privacy hecht Bristol-Myers Squibb grote waarde aan de opgebouwde relatie met u. In dit privacybeleid wordt beschreven welke soorten persoonlijke informatie wij verzamelen via deze website, de subdomeinen en/of mappen, de toepassingen en functies en alle hiermee verband houdende informatie dan wel communicatie, met inbegrip van e-mails (de "Site"), hoe wij deze informatie kunnen gebruiken en met wie wij deze kunnen delen. In ons privacybeleid worden tevens de maatregelen beschreven die wij nemen om de persoonlijke informatie te beschermen. Ook vertellen wij u hoe u ons kunt bereiken om antwoord te krijgen op eventuele vragen die u hebt omtrent de wijze waarop wij omgaan met privacy.

Op uw toegang tot en gebruik van deze Site zijn dit privacybeleid, de juridische kennisgeving, de kennisgeving inzake geneesmiddelenbewaking en alle geldende wet- en regelgeving van toepassing. Alle gebruikers moeten dit privacybeleid zorgvuldig doorlezen. Mocht u niet akkoord kunnen gaan met één of meer van deze voorwaarden, dan mag u zich geen toegang verschaffen tot de Site en/of de relevante persoonlijke informatie aan ons verschaffen. Door u toegang te verschaffen tot de Site en deze te bekijken verklaart u dit privacybeleid volledig te begrijpen, te aanvaarden en ermee in te stemmen.

Hoe luidt de definitie van "persoonlijke informatie" in dit privacybeleid?

De term "persoonlijke informatie" zoals gebruikt in dit privacybeleid heeft betrekking op alle informatie of gegevensverzamelingen aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd of die door of namens Bristol-Myers Squibb wordt gebruikt om een persoon direct dan wel indirect te identificeren. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Anders lichten wij u in of vragen wij om uw toestemming zoals wettelijk vereist kan zijn.

Te verzamelen informatie en hoe wij deze gebruiken

A. Door u verstrekte persoonlijke informatie.

 • Op sommige plaatsen op de Site moet u mogelijk informatie verstrekken om een reactie te krijgen op uw verzoek, om toegang te hebben tot specifieke gedeeltes/inhoud/functies of om te kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten. Sommige van de gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen persoonlijke gegevens zijn. U kunt er altijd voor kiezen de gevraagde informatie niet te verstrekken, maar in dat geval kan het zo zijn dat u niet kunt deelnemen aan de activiteit waarvoor deze informatie nodig is, of dat u geen toegang hebt tot de/het desbetreffende inhoud, gedeelte of functie. Hieronder worden de manieren vermeld waarop u kunt worden gevraagd om persoonlijke informatie, en de soorten persoonlijke informatie die u kunt overleggen. Ook wordt hier aangegeven hoe wij deze informatie gebruiken.
 • Registratie tot de site
 • Registratie tot de Site kan verplicht zijn. Bepaalde secties van de Site zijn exclusief gericht aan professionele zorgverleners die tijdens hun professionele activititeiten in Nederland geneesmiddelen mogen voorschrijven, klaarmaken en/of leveren. Daarom zal de informatie gebruikt voor het registreren op deze site dienen voor volgende doeleinden:
  • Verificatie of u behoort tot de specifieke doelgroep
  • Verificatie of uw registratie gebeurt op basis van authenticiteit
  • Communicatie met u mbt de toegang van deze site of mbt updates van de site
  • Het verbeteren en personaliseren van de site
   • Contact opnemen

  Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij u om gegevens vragen zoals uw naam, telefoonnummer, beroepsgegevens en e-mailadres, zodat wij op uw vragen en opmerkingen kunnen reageren.

  • Andere functies van de Site

  Onze Site biedt diverse functies, die wij van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Wij kunnen u vragen om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zodat wij met u kunnen communiceren over deze functies en ze naar behoren kunnen beheren.

  • Andere informatie toepassingen

  Wij kunnen de door u via de Site verstrekte persoonlijke informatie gebruiken voor interne doeleinden. Hieronder vallen onder andere administratie ten behoeve van de Site, gegevensanalyses, nakoming van wettelijke verplichtingen, beleid en procedures en informatie met betrekking tot nieuwe BMS acties, ...

  B. Persoonlijke informatie die wij automatisch verzamelen.

  • Wij zijn van plan bepaalde gegevens automatisch te verzamelen wanneer u onze Site bezoekt, zoals hoeveel gebruikers onze Site hebben bezocht en de bekeken pagina’s. Het verzamelen van de gegevens gebeurt via cookies en IP-adressen, zoals hieronder wordt uiteengezet, voornamelijk met het doel de kwaliteit van uw bezoek aan onze site te verbeteren of ons in staat te stellen algemene statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Site. In sommige gevallen zal deze informatie ons helpen de inhoud aan te passen aan uw interesses of te vermijden dat wij bij veelvuldige bezoeken aan de Site om dezelfde informatie vragen.

  Bristol-Myers Squibb gebruikt deze tracking-technologieën op manieren waarbij u niet persoonlijk wordt geïdentificeerd.

  • Cookies

  Een cookie is een klein gegevensbestandje dat door webservers naar de harde schijf van uw computer wordt gezonden, waar uw internetbrowserbestanden worden bewaard. Dankzij cookies kunnen websites kleine stukjes informatie op uw computer opslaan en op een later tijdstip ophalen.

  Volgende cookies worden gebruikt:

  Cookie Naam Doel Meer informatie
  acceptatie Site cookie bms-cookieconsentChecked bms-cookie-accepted Dit cookie wordt gebruikt om vast te leggen of een gebruiker het gebruik van cookies op de Site heeft geaccepteerd. Om na acceptatie van dit cookie uw toestemming in te trekken, dient u het cookie SiteCookiesGeaccepteerd te verwijderen. Hoe u dat kunt doen, leest u op www.aboutcookies.org
  IDENTITEIT_SESSIE SP.NET_SessieId Dit cookie wordt door de Site gebruikt om u tussen pageloads als gebruiker te identificeren. Dit maakt het voor de Site mogelijk om bepaalde instellingen te onthouden, zoals welk onderdeel van de website u gebruikte voordat u werd gevraagd om u aan te melden of zich te registreren. Dit cookie wordt vernietigd elke keer dat u uw browser afsluit. Dit cookie is strikt noodzakelijk opdat u zich op de website kunt bewegen en haar eigenschappen kunt gebruiken.
  IDENTITEIT bmsLogin Het IDENTITEIT cookie wordt gebruikt opdat u zich kunt aanmelden op de website. Als u 'Onthoud mij op deze computer' heeft aangeklikt, zal dit cookie gedurende maximaal 30 dagen op uw computer blijven of totdat u 'afmelden' aanklikt. Tot dat moment blijft u aangemeld op de website. Als u 'OnthoudMij' niet heeft aangeklikt, zal dit cookie worden verwijderd wanneer u uw browsersessie afsluit. Zonder dit cookie, kunnen wij het aantal unieke gebruikers van de site niet vaststellen of bepaalde eigenschappen verzorgen.
  AANPASSING Slaat uw gebruikersvoorkeuren op ten behoeve van aanpassingseigenschappen op de homepage Functiecookie dat informatie vastlegt over door u gemaakte keuzes en ons in staat stelt om de website op u af te stemmen.
  NetInsight UnicaID Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken, met behulp waarvan wij de site kunnen verbeten.
  De cookies verzamelen informatie in een anonieme/persoonsgerelateerde vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers vandaan komen als ze de site bezoeken en de door hen bezochte pagina's.
  Deze IBM Unica cookie wordt gebruikt voor webanalyse en om informatie van het gebruik van de site door bezoekers te verzamelen
  BMS Infrastructuur BigIPServer* Deze cookie zorgt ervoor dat de hoeveelheid data gelijk verdeeld wordt over verschillende web servers en de cookie zorgt ervoor dat een gebruikerssessie opgeslagen wordt zodat de data van die sessie niet verloren gaat.
  BMS Applicatie BannerInfo Deze cookie wordt op de subpagina’s gebruikt in geval er meerdere banners per subpagina’s getoond worden. De cookie zorgt ervoor dat de volgorde van de banners juist is.

  De meeste web browsers laten enige controle toe op cookies via de browser settings. Via volgende link (www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org) kan u meer te weten komen over cookies. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel dat bepaalde elektronische hulpmiddelen gebruiken om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren op het Internet. Wanneer u onze Sites bezoekt, kunnen wij informatie ontvangen met betrekking tot het IP-adres van het hulpmiddel dat u gebruikt om verbinding te maken met het Internet.

  Informatie die wij delen

  Wij verkopen, verhuren of verhandelen geen persoonlijke informatie die gebruikers via onze Site overleggen, en maken deze in geen geval openbaar behalve zoals beschreven in dit privacybeleid. Persoonlijke informatie wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met aan Bristol-Myers Squibb verwante rechtspersonen in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, ten behoeve van de beperkte doeleinden zoals overeengekomen in dit privacybeleid. Wij kunnen de informatie ook delen met serviceproviders, opdat zij namens ons diensten kunnen leveren als gegevensprocessors, uitsluitend ten behoeve van gegevensverwerkingsdoeleinden en in overeenstemming met de geldende wetgeving (bijvoorbeeld voor de verwerking van onlineregistratieformulieren voor evenementen of het beheer van onze blogs). Mogelijk bevinden sommige van deze serviceproviders zich in landen buiten de Europese Unie, maar worden zij onderkend als bieders van een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke informatie, of bevinden zij zich in landen buiten de Europese Unie die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de Europese Unie. Desalniettemin zullen wij contractueel eisen dat door de serviceproviders voldoende garanties betreffende veiligheid en privacy worden geboden om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke informatie te waarborgen en dat zij bij het openbaar maken ervan handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  Deze serviceproviders worden door ons niet geautoriseerd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken behalve indien nodig om namens ons diensten te leveren of te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarnaast kunnen wij informatie over u openbaar maken in de volgende gevallen: (i) indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of hiertoe via gerechtelijke weg worden verplicht, (ii) op een daartoe strekkend verzoek van rechtshandhavingsinstanties dan wel andere overheidsambtenaren of (iii) wanneer wij menen dat het openbaren ervan noodzakelijk dan wel gepast is teneinde fysieke of geldelijke schade te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende dan wel feitelijke verboden activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om informatie die wij over u hebben, over te dragen in het geval dat wij (een deel van) ons bedrijf of bedrijfsmiddelen verkopen dan wel overdoen, in overeenstemming met de vereisten zoals bepaald in de geldende wetgeving. Mocht zich een dergelijke verkoop of overdracht voordoen, dan spannen wij ons in redelijkheid in om van de verkrijger te eisen dat hij de persoonlijke informatie die u via deze Site hebt verstrekt, gebruikt op een manier die overeenkomt met dit privacybeleid.

  Koppelingen naar andere sites

  Bij gelegenheid bieden wij koppelingen naar andere sites om het u gemakkelijk te maken en om u te informeren. Deze sites werken onafhankelijk van onze Site en staan niet onder onze controle. Mogelijk hanteren deze sites eigen privacykennisgevingen of gebruiksvoorwaarden. Wij raden u ten stelligste aan om deze door te lezen als u gekoppelde sites bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, voor via deze sites aangeboden producten of diensten of voor gebruik van de gekoppelde sites. In de juridische kennisgeving is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

  Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

  Wij handhaven administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen voor de Site, die bedoeld zijn ter bescherming tegen schade, misbruik dan wel onrechtmatige toegang, openbaarmaking, wijziging dan wel vernietiging van de persoonlijke informatie die wij via onze Site verzamelen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

  Wijziging van privacybeleid

  Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, kan Bristol-Myers Squibb te allen tijde de voorwaarden van dit voor het gebruik van de Site geldende privacybeleid herzien. Indien voorwaarden in dit privacybeleid worden gewijzigd, wordt het aangepaste beleid op de Site geplaatst. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen. U moet deze voorwaarden dan ook periodiek opnieuw doorlezen.

  Toegang tot, correctie en verwijdering van persoonlijke informatie

  Voor zover door de wet vereist, bieden wij gebruikers (i) toegang tot de persoonlijke informatie die zij via de Site verstrekken, en (ii) de mogelijkheid tot het doornemen, corrigeren en verwijderen van deze persoonlijke informatie. Als u uw contactgegevens of voorkeuren wilt bijwerken, als u wilt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie van gedeeltes van de Site of als u zich wilt afmelden voor aangeboden diensten, dan kunt u op de onderstaande manieren contact met ons opnemen.

  • U kunt een e-mail sturen naar:
   info.nl@bms.com
  • U kunt ons ook een brief sturen:
   Bristol-Myers Squibb B.V.
   Antwoordnummer 2180
   3440 VB Woerden
  Samenvatting van de productkenmerken

  Klik hier voor meer informatie over de indicaties voor het gebruik van apixaban.

  Lees meer
  Bijsluiter

  Lees deze gehele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel, omdat deze informatie voor u belangrijk is.

  Lees meer
  Contact

  Als u vragen hebt of als u aanvullende informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

  Lees meer